Thứ năm, 30.07.2015 GMT+7

Thông tin khoa học

Khoa học máy tính được đánh giá là một nghề phát triển, triển vọng và có thể bất chấp những thay đổi của công nghệ. 


Khoa học máy tính được đánh giá là một nghề phát triển, triển vọng và có thể bất chấp những thay đổi của công nghệ. 

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=41
© Chemedic VietnamEmail: hoatk@wru.vn